Menu
Business case

Infotorg för kommuner

Så minskade Södertälje kostnaderna för försörjningsstöd med 47 MKr. Året var 2009. Inom Södertälje kommuns enhet för försörjningsstöd diskuterades en omorganisation av verksamheten för att hantera det ständigt ökade trycket från nya sökande. En enda dag kunde uppemot 800 personer trängas vid enhetens reception, vilket medförde försämrad service, skenande utbetalningar och bristande kontroll.

Så mycket kan din kommun spara


Senare samma år tog Södertälje kommun under loppet av två månader emot den internationellt uppmärksammade vågen av flyktingar från kriget i Irak. 1400 nya, ofta insatskrävande hushåll. Plötsligt blev kravet på effektivisering akut, och enhetens ledningsgrupp lade fast en handlingsplan med tre viktiga beståndsdelar:

  • En ny organisation, där man separerade de sociala och administrativa arbetsuppgifterna, som dittills hade hanterats av samma medarbetare.
  •  Ett mer effektivt utnyttjande av informationsdatabasen InfoTorg.

 Enheten har både före och efter omorganisationen haft omkring 120 medarbetare.

Effektivare organisation av arbetet

Tidigare kunde en sökande gå direkt in, ta en nummerlapp, få ett samtal med socialsekreteraren/handläggaren och gå därifrån med pengar i handen. Socialsekreteraren ansvarade alltså både för att ta emot och kontrollera de uppgifter som de sökande lämnade. Kontroller gjordes bara sporadiskt, i de fall man av någon anledning (klart motstridiga uppgifter, rent slumpmässiga observationer etc) hade anledning att misstänka fel eller fusk.

Det nya arbetssättet innebär att en dedicerad administrativ arbetsgrupp tar över kontrollfunktionen som därigenom kan ske på ett mer rationellt sätt, och dessutom en hel del administrativa uppgifter.

Den som nu ringer in får blanketter utskickade till sig. Dessa ska fyllas i, skickas in och utvärderas av kontrollgruppen innan ett första samtal med socialsekreteraren kan bokas in.

Handläggarna i kontrollgruppen har på det viset fått betydligt bättre möjlighet att kontrollera uppgifterna mot InfoTorg och Försäkringskassans databas.

Samtidigt frigörs mycket tid för socialsekreterarna – tid som de nu kunde ägna helt åt sina klienter.

Mer effektivt utnyttjande av InfoTorg

Olika handläggare använde tidigare InfoTorg på helt olika sätt. De kontrollerade olika saker och med olika frekvens, helt efter eget tycke. Dessutom sökte de i ett register i taget. Därefter måste de själva sammanställa de olika uppgifterna och utvärdera den totala bilden. Detta upplevdes av socialsekreterarna som både besvärligt och tidsödande.

Nu sker varje månad en standardiserad sökning av uppgifter från olika register inom InfoTorg. Man får bland annat uppgifter om hur många personer som är mantalsskrivna på samma adress, vem man har vårdnadsansvar för, barn- och studiebidrag, eventuellt innehav av fordon eller fastigheter, engagemang i företag mm samt viss relevant historik.

Allt detta automatiskt sammanställt i en prydlig rapport. Tolkningen av den sammanställda informationen grundas både på rimlighetsbedömningar och på avvikelser mellan de uppgifter som den sökande har lämnat och information inhämtad från andra källor.

Resultat

Kostnaden för den mer frekventa användningen av InfoTorg har visserligen ökat, men detta uppvägs enligt enhetschefen Anna-Lena Asp Ahlinder ”många gånger om” av ett avsevärt minskat bidragsfusk.

Sedan det nya systemet infördes har antalet hushåll som får försörjningsstöd minskat från ca 2 900 under 2013 till ca 2 600 under 2014. Utbetalningarna av försörjningsstöd har under samma period sjunkit med ca 47 miljoner kronor Detta är ett både ett resultat av förbättrad kontroll och ett förändrade regelverk. Lika viktigt är att socialsekreterarna nu har fått mer tid åt att ägna sig åt det som de är utbildade för – att hjälpa de familjer som verkligen har rätt till försörjningsstöd.

I början upplevdes den förbättrade kontrollen av socialsekreterarna som jobbig (det är enklare att säga ja till allt), men idag uppskattas det nya arbetssättet av de allra flesta socialsekreterare som mer positivt.

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode