Menu
Pressmeddelande från Bisnode

STOCKHOLMS STAD KÖR MILJÖVÄNLIGASTE FORDONSFLOTTAN

Stockholms stad har Sveriges miljövänligaste och säkraste fordonsflotta, men Botkyrkas och Helsingborgs kommuner ligger hack i häl i årets Miljöfordonsdiagnos som miljörankar fordonen hos kommuner och landsting. Totalt minskade kommunfordonen sina koldioxidutsläpp med 4 procent i fjol, vilket innebär en beräknad minskning med 3200 ton koldioxid.

11 apr, 2014

För femte året i rad gör Miljöfordon Syd och affärsinformationsföretaget Bisnode Miljöfordonsdiagnosen, som visarfortsatt förbättrad energieffektivitet och minskad klimatpåverkan i svenska kommuners och landstings fordonsparker.Diagnosen visar också tydligt att det är satsning på el- och gasfordon som krävs för topplaceringar. Hela 260 avlandets 290 kommuner sänker sina snittutsläpp av koldioxid och 243 sänker sina fossila utsläpp samtidigt somfordonen blir mer energieffektiva. Landstingens och kommunernas genomsnittsbil sänkte utsläppen med 7 gram perkilometer bara under 2013.

”Jag är imponerad av både kommunernas och landstingens arbete med att få ned utsläppen. Till stor del berorsänkningen på en övergång från törstiga bensinbilar till snåla dieselbilar, men den verkliga miljövinsten finns hos deenskilda kommuner som investerar i el- och biogasfordon ”, säger Stefan Nilsson, ordförande Miljöfordon Syd.

I Botkyrkas, Trollhättans och Helsingborgs kommuner drivs nu hela fyra av fem fordon med el, gas eller etanol. Dengenomsnittliga kommunbilen släpper ut 146 gram koldioxid per kilometer men variationen är stor. I Ydre kommun,vars fordon har högst energieffektivitet i landet, är koldioxidutsläppen nere på 109,6 gram/km. Det kan jämförasmed 138 gram/km som är snittet för alla nyregistrerade bilar i Sverige. En lång rad kommuner har lägregenomsnittliga utsläpp för både gamla och nya bilar än Sverigesnittet för nya bilar.

Miljöfordonsdiagnos är en granskning av fordonsparker i Sveriges alla kommuner och landsting och omfattar bådepersonbilar och lätta lastbilar. Uppgifterna baseras på statistik från helåret 2013, som tas fram avaffärsinformationsföretaget Bisnode.

”Goda exempel är viktigt för att utveckla miljötänket när det gäller bilparker hos organisationer och företag. Vi ärväldigt stolta över att vi, med vår digitala information kring svenska fordon, kan bidra i det arbetet”, säger Björn-ErikKarlsson, Bisnodes Regionchef Norden.

Mer information om miljöfordonsdiagnos och vinnarna i din region

ÅRETS VINNARE AV MILJÖFORDONSDIAGNOS

  • Årets Bästa Resultat Kommun: Stockholms stad
  • Årets Bästa Resultat Landsting: Region Skåne
  • Årets Förbättring Kommun: Botkyrka kommun
  • Årets Förbättring Landsting: Region Skåne

FAKTA UR ÅRETS MILJÖFORDONSDIAGNOS

  • Två kommuner och fyra landsting, med Stockholms stad och Region Skåne i topp, har en miljöbilsandel påöver 90 procent.
  • Koldioxidutsläppen minskade med 7 g/km (från 153 till 146 g/km) i genomsnitt per fordon hoskommunerna. En förbättring med 4 procent, vilket innebär en minskning av koldioxidutsläppen med 3 200ton, beräknat på 31 000 fordon och 1500 mil.
  • Lägst klimatpåverkan kan Skåne läns landsting uppnå med ett snittutsläpp på 70 g fossil koldioxid/km ochbil, då hänsyn tagits till användning av E85 och biogas. Detta värde ska jämföras med 136 g koldioxid/kmoch bil som är utsläppsnivån för landstingens snittbil om alla fordon använder fossila bränslen. Motsvarandevärden för Botkyrka kommun är 56 gram fossila utsläpp att jämföras med den kommunala snittbilensfossila utsläpp på 146 g/km.
  • Tre kommuner och fem landsting har en biofordonsandel på över 80 procent avseende personbilar.

Så skapar du en fordonspark med miljöperspektiv

1. Utforma en konkret miljöpolicy för din fordonspark

2. Utvärdera energi- och kostnadseffektiviteten per fordon

3. Premiera aktiva val för att öka antalet miljöfordon. Prioritera fordon som drivs med förnybara drivmedel

Miljöfordonsdiagnos är ett pris som granskar och bedömer kommuners och landstings fordonsparker. Priset delas ut i kategorierna ”Bästa” och”Förbättring”. Priset delas ut av Miljöfordon Syd i samverkan med Bisnode. Miljöfordonsdiagnos bedöms utifrån andel miljöbilar,energieffektivitet, klimatpåverkan, krocksäkerhet och andel fordon med förnybara drivmedel.

Miljöfordon Syd startades 2002 och är en förening som driver på arbetet kring bilar och deras miljöpåverkan. Finansiering av verksamheten skergenom projektbidrag från Energimyndigheten, Trafikverket, medlemmar, kommuner, landsting m fl. Medlemmar är engagerade företag såsombilåterförsäljare, biluthyrare, däckföretag, bränslebolag, rallyförare, transportföretag, kommuner, landsting, Energikontor Sydost och sist men inteminst privatpersoner med stort miljö- och bilintresse. www.miljofordonsyd.se

Ladda ner

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode