Menu
Hållbarhetsarbete

Affärsetik

En av hörnstenarna i vår strategi är att Bisnode ska stå för kvalitet i alla avseenden. Ett gott affärsetiskt beteende hos alla våra medarbetare är en förutsättning för att vi ska vinna våra kunders förtroende. Det gäller såväl medarbetare, konsulter och outsourcingpartners som chefer, ledning och styrelse.

Integritet, upphovsrätt och informationssäkerhet

Bisnode förädlar stora datamängder och erbjuder marknaden tillgång till kvalitativ och relevant information. Vi verkar för transparens och snabba informationsflöden till individer, organisationer och företag och är övertygade om att rätt information ökar effektiviteten i samhället och skapar förutsättningar för affärer. Samtidigt är det av yttersta vikt, och en av informationsfrihetens hörnstenar, att värna om integritet, upphovsrätt och informationssäkerhet.

Vi agerar i linje med följande principer:

 • Vi följer gällande lagar och förordningar.
 • Vi hanterar personuppgifter med stor aktsamhet.
 • Vi väger alltid det allmänna intresset mot individens eller företagets integritetsbehov.
 • Vi säkerställer så långt det är möjligt att informationen vi levererar är aktuell, korrekt och relevant.
 • Vi arbetar löpande med att säkerställa att vi inte sprider information till individer och grupper som inte agerar i linje med våra principer.
 • Vi låter inte kortsiktiga ekonomiska intressen överskugga vår respekt för individens rätt till ett privatliv.
 • Vi reglerar frågor rörande immateriella rättigheter i avtal med relevanta parter såsom exempelvis återförsäljare och kunder.
 • Bisnode anlitar ombud i frågor rörande immateriella rättigheter som löpande reviderar och bevakar området för Bisnodes räkning.
 • Vi skyddar alltid informationen noggrant mot stöld och missbruk och implementerar under 2015, policy och ledningssystem för IT och Informationssäkerhet enligt ISO 27001 riktlinjer.

Korruption, mutor, gåvor och förmåner

Bisnode har nolltolerans mot alla former av korruption och ska arbeta aktivt med att säkerställa att det inte förekommer i bolaget.

 • Med begreppet korruption avses missbruk av förtroendeställning för egen eller bolagets vinning, till exempel genom användningen av mutor.
 • Det är förbjudet att erbjuda, lova eller ge såväl som att efterfråga, godta ett löfte eller ta emot en muta.
 • En muta är en gåva eller annan förmån som kan påverka en annan person, som en del av deras anställning eller uppgifter, att ge otillbörliga fördelar till givaren.
 • Korruption inkluderar även utpressning, favorisering, nepotism, bedrägeri, intressekonflikt och förskingring.
 • Annat maktmissbruk, försummelse och misskötsel kan också komma att ses som korruption.

Bisnodes medarbetare får till exempel inte erbjuda, ge eller ta emot eller begära gåvor, tjänster, underhållning eller annan förmån som

 • Strider mot allmän affärspraxis.
 • Har ett oskäligt värde.
 • Utgörs av pengar, värdepapper, penninglån, andra former för personliga betalningar i form av rabatter, kommissioner, bonusar eller provisioner.
 • Utgörs av rena nöjes- eller semesterresor.
 • Strider mot gällande lagar och/eller överskrider lokal sedvänja.
 • Erbjuds till personer anställda i den offentliga sektorn i samband med nära förestående eller pågående upphandling eller beslut som utgör myndighetsutövning.
 • Andra förmåner som på grund av sitt värde eller andra relevanta omständigheter typiskt sett riskerar att otillbörligen påverka mottagaren i utövningen av sin professionella gärning eller som på annat sätt riskerar att besvära företaget eller medarbetaren vid ett eventuellt offentliggörande.

Detta hindrar inte Bisnodes medarbetare att erbjuda och acceptera affärsfrämjande gåvor i umgänget med kunder och affärspartners. Detta ska ske i linje med aktuell lagstiftning och företagets riktlinjer avseende gåvor, ersättning och förmåner.

Om en anställd har frågor gällande givande eller mottagande av gåvor/förmåner eller intressekonflikter ska närmaste chef i första hand rådfrågas.

Konkurrens och antitrust

Vi strävar mot att växa våra marknadsandelar och vinna våra kunders lojalitet, men tummar aldrig på affärsetik och ansvar. Bisnode agerar i linje med antitrust- och konkurrenslagstiftningen på de marknader där vi är verksamma.

Bisnode träffar inte konkurrensbegränsande avtal och använder heller inte oärliga metoder när vi gör affärer. För oss är det självklart att samarbeta med konkurrensmyndigheter och vi säkerställer att våra medarbetare har kunskap om lagstiftning och policyer.

Hantera intressekonflikter

 Bisnodes organisation är politiskt oberoende och bolagets medel används ej för att stötta politiska kampanjer eller syften. Våra medarbetare arbetar i företagets bästa intresse och undviker handlingar som kan uppfattas som att företag, organisationer, individer eller andra intressenter favoriseras på Bisnodes bekostnad. Våra medarbetare ska undvika alla sorters aktiviteter som kränker företagets intressen eller har en negativ påverkan på omdöme och integritet.

Redovisning, information och finansiell rapportering

Bisnode avser att löpande och i tid tillhandahålla transparent och korrekt information. Redovisningen ska följa tillämpbar lagstiftning och bestämmelser och vara enhetligt med god redovisningssed. Finansiell information kommuniceras enligt gällande lagstiftning och andra bestämmelser.

Respekt för konfidentiell information

Bisnodes medarbetare får inte sprida eller missbruka konfidentiell information, som exempelvis icke-offentlig information om Bisnodes verksamhet, strategier, affärstransaktioner, affärsplaner och affärsprocesser.

Bisnode kräver när så är relevant att anställda, och andra personer som utför arbete för Bisnode räkning, signerar en sekretessförbindelse vars giltighet sträcker sig längre än anställningens eller uppdragets längd.

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Ulrika Jones
Ulrika Jones

Ekonomichef
+46 70 773 80 69
ulrika.jones@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode