Menu
Pressmeddelande från Bisnode

NYA DRAGLOK I SVENSK KONJUNKTUR

- Industrin kvar på låga nivåer medan tjänstesektorn ökar
Vi kan inte längre lita på att de traditionella industriföretagen leder Sverige ut ur en lågkonjunktur. Tjänstesektorn och IT-bolagen är den nya motorn för Sveriges ekonomi. Det hävdar Bisnode och Veckans Affärer som för nionde året i rad analyserar det svenska näringslivet i rapporten Superföretagen.

Superföretagen är tydliga indikatorer på vad som går bra, utvecklas och expanderar inomdet svenskanäringslivet. I årets analys är trenden tydlig. Det är inte längre industriföretagen utan tjänste- och ITsektorernasom ligger tidigt i konjunkturen. Av Sveriges ca 350 000 aktiebolag var det bara 366 företagsom kvalificerade sig till Superföretagen 2013. Av dessa bolag är 205 bolag nya för listan.

Förändrade konjunkturförhållanden

Branschen Industrivaror hade länge flest Superföretag, men minskar. Redan under 2012 passeradesIndustrivaror av branscherna Dagligvaror och IT & Elektronik i år går även Byggnadsindustri om.

Sällanköp ökade antalet Superföretag redan under 2011 och i nuläget är det den bransch som har flestSuperföretag. Företagstjänster brukar traditionellt ligga senare i konjunkturförloppet men ökar igen ochhamnar med knapp marginal på andra plats avseende antalet Superföretag.

”Det är intressant att se att branscher som tidigare legat sent i konjunkturen nu på allvar börjar hävda siggentemot mer traditionella branscher som till exempel Industrivaror. IT och tjänstesektorn är här för attstanna och börjar nu attrahera kapital i förhållande till de äldre maktbranscherna”, säger Per Weidenman,analytiker på Bisnode.

Storstadsregionerna dominerar

Sedan 2008 har landsorternas dominans över storstadsregionerna vänt. Andelen Superföretag med hemvisti storstadsregionerna är närmare 60 procent. Årets vinnare är Malmö, som placerat sig i topp hela sex av denio år som Superlistan publicerats. Malmö följs tätt av Stockholm och mer konjunkturkänsliga Göteborgligger steget strax efter.

”Göteborgs näringsliv har tidigare domineras av traditionella industribranscher och drabbades hårdareefter finanskrisen. Därför placerar de sig i år på en tredje plats. Men trenden är positiv och det ska blispännande att se vad som händer i den västsvenska regionen under det kommande året”, säger PerWeidenman

Superföretagen skapar en femtedel av alla nya jobb

Antalet Superföretag har i år ökat med 15 procent till 366 bolag, vilket kan ses som ett tecken på attkonjunkturen har vänt uppåt. Totalt sett utgör Superföretagen 0,1% av samtliga aktiebolag i det svenskanäringslivet. Superföretagen redovisar en genomsnittlig avkastning på totalt kapital på 30 procent, jämförtmed 6,2 procent för samtliga bolag i Sverige.

Superföretagen presterar inte bara bättre ekonomiskt än andra jämförbara företag, utan spelar också ennyckelroll för att skapa nya arbetstillfällen. De totalt 1 900 Superföretag som Bisnode och Veckans Affärerhar identifierat sedan 2005, utgör endast 0,5 procent av alla företag, men har samtidigt stått för 22 procentav alla nya jobb i den privata sektorn de senaste tio åren.

”De som vill förränta sitt kapital och skapa arbetstillfällen i Sverige borde studera Superföretagen. Dessabolag har verkligen fokus på affären och organisk tillväxt. De arbetar systematiskt och med långsiktiga måloch strategier och har inte köpt sig till sin framgång.”, säger Björn-Erik Karlsson, Bisnodes RegionchefNorden.

”För att ha både snabb tillväxt och hög lönsamhet flera år i rad måste man fokusera på marknadsföring ochförsäljning och ha god koll på hur man finansierar sin tillväxt. Inom dessa parametrar ser vi attSuperföretagen är skickligare än sina branschkollegor”, fortsätter Björn-Erik.

FÖRDJUPAD INFORMATION OM ALLA SUPERFÖRETAG Trender, analys, länsindelningar och en avancerad sökfunktion finns på www.bisnode.com/superforetagen

SUPERFÖRETAG 2013 – FÖRDELNING BRANSCHVIS

Dagligvaror 34 0,0032
IT & Elektronik 38 0,0023
Sällanköp 93 0,0015
Hälsa & Utbildning 24 0,0013
Industrivaror 27 0,001
Företagstjänster 92 0,001
Energi & Miljö 3 0,001
Byggnadsindustri 34 0,0009
Telekom & Media 3 0,0005
Material 2 0,0004
Finans & Fastighet 16 0,0003
Summa/genomsnitt 366 0,001

Om Superföretagen 2013

 De företag som samtidigt kan visa en långsiktig försäljningstillväxt, uthållig lönsamhet, långsiktigt fungerande resurshushållning och en bra finansieringsstrategi har goda möjligheter att nå superföretagsstatus.

Bisnodes modell för att identifiera och ranka Sveriges Superföretag bygger på de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer. Modellen tar hänsyn till och väger samman bolagens tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering under de senaste fyra åren. Av alla existerande aktiebolag är det endast 366 företag som kommer med på 2013 års topplista.

Undersökningen är framtagen av Per Weidenman, analytiker på Bisnode som tillsammans med Veckans Affärer tagit fram Årets Superföretagare i nio år.

För att bedöma varje enskilt företag jämförs dess ekonomiska prestation (avseende de sex parametrarna) med referensvärden baserade på prestationen hos alla andra företag med motsvarande storlek och verksamhet. Bedömningen är alltså relativ, så att de bästa företagen oavsett låg- eller högkonjunktur kan identifieras. Bedömningen är också storleksneutral, de ”bäst presterande” företagen återfinns bland både större och mindre företag.

För att ta fram listan med ”Superföretagen” görs denna bedömning för de senaste fyra åren, för alla företag som existerat sedan år 2007. Listan innehåller alltså företag som under fyra års tid presterat bättre tillväxt än andra jämförbara företag, men som också under samma tid haft bättre vinst, avkastning, effektivitet och kapitalstruktur än andra jämförbara bolag. Utöver detta är villkoret att företagen ska ha en omsättning på minst 10 miljoner kronor under det senaste året. 

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Per Weidenman
Per Weidenman

Senior Analytiker
0706 74 88 45
per.weidenman@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode