Menu
Ny Bisnodeanalys för ekosystemtjänster

Djupanalysen som värdesätter vatten

Vattentillgången i Sverige kanske inte brukar ses som ett problem, men det rena, kalla kranvattnet vi tar för givet i våra hem kommer från vattendrag som är mer känsliga för yttre påverkan än vad många tror. Tidigare har det varit svårt att avgöra vilket ekonomiskt värde vattnet faktiskt tillför i samhället och därför undervärderas det ofta när viktiga politiska beslut ska fattas. Men med en ny mätmetod från Bisnode går det nu att sätta en prislapp på den livsviktiga naturresursen.

Varje droppe räknas

vattendroppeRent vatten är en förutsättning för dricksvattenproduktion, en så kallad ekosystemtjänst, och en tillgång för massor av aktörer som både nyttjar och belastar vattentäkterna. Då många ekosystemtjänster är så kallade kollektiva nyttigheter undervärderas de ofta i beslutsfattande då deras fulla värde inte går att realisera på en marknad eller helt enkelt inte är kända.

Men nu har Bisnode i en studie visat att det går att beräkna det samhällsekonomiska värdet av vatten på ett nytt sätt. Den nya metoden som använts kan bli ett viktigt underlag för politiker och andra beslutsfattare för att möjliggöra en långsiktig ekonomisk hållbarhet för svenskt vatten och andra kollektiva nyttigheter.

Mälarens prislapp: 127 miljarder

Den nya mätmetoden togs fram i en studie av Mälaren och Vombsjön på uppdrag av Svenskt Vatten Utveckling. Bisnode fick i projektet möjlighet att rådgöra med experter från Svenskt Vatten, Länsstyrelsen, Stockholm Vatten, Norrvatten, Sydvatten, Roslagsvatten och Mittsverige Vatten, för att få fram rätt data till mätningen.

Anna Löfmarck, analytiker på Bisnode.Anna Löfmarck, analytiker på Bisnode, är tillsammans med kollegan Mats Svensson upphovsmakare till modellen.
 
- Vi började med att förutsättningslöst diskutera vilka aktörer, t ex företag, dricksvattenproducenter och hushåll, som faktiskt hade nytta av eller belastade respektive vattentäkt med sin verksamhet. Sedan summerade vi värdet av alla nyttigheter som skapades och räknade ut vilka kostnader som krävdes för att kunna fortsätta att producera detta hållbara dricksvatt
en.
 
Det visade sig att båda sjöarna och de markområden de försörjer med vatten producerar mycket stora samhällsekonomiska värden. Totalsiffran för den producerade nyttan kring Vomb­sjön var ca 1,6 miljarder kr årligen och för Mälaren 127 miljarder kr.

 

"Både företag och politiker bör ha hela bilden framför sig för att kunna applicera ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv i sina beslut."

En heltäckande analys

Modellen använder den väl beprövade analysmodellen Simpler, en unik metod med grunden i national­ekonomisk produktionsteori och företagsekonomi.

Bisnode tog fram värdet av dricksvattnet och värdet av den vattenberoende produktionen hos t ex lantbruk och industrier. Modellen tog även in värdet av möjligheter till bad och fiske, ökade fastighetsvärden och biologisk mångfald. Bisnode synliggjorde också kostnader för att rena bort kväve och fosfor för att behålla status på dricksvattnet, genom att anlägga tillräckliga buffertzoner i form av våtmarker.

Genom att sätta siffror på alla nyttor och belastningar, lägga på en grundlig analys och sedan presentera resultatet på ett visuellt, pedagogiskt sätt var tanken att nå ut bredare till exempelvis forskare, ekonomer, politiker och andra beslutsfattare.

Mälaren

Kraftfullt argument för hållbara beslut

- Både företag och politiker bör ha hela bilden framför sig för att kunna applicera ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv i sina beslut. Sedan är det också viktigt att se vilka aktörer det är som vinner och förlorar kring vatten och här fick vi oväntade resultat. Vi konsumenter betalar till exempel ett ganska lågt vattenpris och vinner mycket på att vattnet är rent. Samtidigt är de som åstadkommer det rena vattnet, såsom dricksvattenproducenterna, och miljöåtgärderna underfinansierade.

Anna ser stora fördelar med den nya analysmetoden.

- Huvudstyrkan är att alla kan se precis hur vi gjort uträkningarna, med tydliga referenser och exempel. Det är tillräckligt vetenskapligt för att visas i forskarsamanhang men ändå så pass enkelt att förstå att det blir greppbart för andra yrkesgrupper.

Receptet för ett balanserat system

- Det kommer krävas stora investeringar i framtiden då många vattenledningar är gamla och behöver bytas ut. Det behövs också investeringar i våtmarker som skyddar vattentäkten. Betande korMen politikerna behöver även jobba för att balansera arbetstillfällen och hållbarhet. Vissa företag, exempelvis lantbruk, har svårt med lönsamheten redan idag. De behöver minska utsläppen, men bör inte slås ut!
 
En omfördelning av finansieringsansvaret kan bidra till att få fram de resurser som behövs.
 
- Lösningen för ett system i balans kan vara att hitta en ny fördelningsmodell där aktörer som vinner mycket på grund av det rena vattnet är med och betalar de miljöåtgärder som behövs. Och det behövs inte mycket! En höjning med 0,3 öre per liter vatten från Mälaren räcker för att återinvestera i ledningsnäten, det motsvarar en ökad kostnad för en tvåbarnsfamilj på 45 kr per månad. 0,2 % av den totala omsättningen hos alla företag som åtnjuter det rena vattnet i Mälaren skulle kunna finansiera miljöåtgärderna som behövs där.

Rapport: samhällsekonomisk värdering av rent vatten

Ladda ner rapporten

Framtidspotential

- Vi hoppas att vår mätmetod kan bidra till beräkningar av ekosystemtjänster i framtiden. Vi har haft intressanta diskussioner med forskare från flera europeiska länder eftersom vi har vågat gå hela vägen med att sätta siffror på alla variabler. Vi ser även möjligheter i att beräkna värdet av andra ekosystemtjänster i framtiden, exempelvis värdet i att skära ner på stora koldioxidutsläpp och visa på problematiken med lågt pris på utsläppsrätter.

Läs mer om Bisnode Simpler >>

Fem steg till en framgångsrik analys med Bisnode Simpler

  1. Analysera tillväxt och konkurrenskraft i näringslivet.
  2. Beräkna hur företag och branscher utvecklas över tid.
  3. Kartlägg hela kommunala, regionala och nationella näringsliv.
  4. Presentera resultatet på ett pedagogiskt och tydligt sätt.
  5. Skapa intresse och opinion hos politiker, styrelser, investerare och andra intressenter.

Bisnodes nyhetsbrev

Bisnodes nyhetsbrev ges ut åtta gånger per år och vänder sig till alla som är intresserade av inspiration, insikter och branschnyheter inom smart data och beslutsstöd.


Kontakta redaktionen

Har du feedback på våra artiklar eller vill komma i kontakt med oss på Bisnoderedaktionen? Mejla oss gärna på: hejredaktionen@bisnode.com 
Ansvarig utgivare: Magnus Silfverberg

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode