Menu
Tema: Neuroledare

Analysfällorna du bör undvika

När vi får tillgång till stora mängder data som stöd i vårt beslutsfattande är det lätt att tro att vi kan sluta tänka så mycket – för visst berättar väl siffrorna sanningen?

Nicke RydgrenNja, säger Nicke Rydgren som är tjänste- och analyschef på Bisnode.

– Om något så ställer stora mängder data ännu högre krav på oss som ska tolka, prioritera och dra slutsatser. Nicke Rydgren säger att nyckeln till att framgångsrikt tolka data är insikten om hur stora mängder information påverkar oss och våra beslutsprocesser.

Ingen är immun mot förhastade slutsatser

– Hjärnan letar efter redan kända mönster och tycker inte om när mönstren inte stämmer med vad den är van vid. För alla som ska tolka komplex och ostrukturerad data – eller de stora datamängder som även kallas big data – är detta en grundläggande lärdom. Genom att arbeta med sin data kan man lära sig otroligt mycket om sina kunder och deras behov, men det är alltså inte så enkelt som att bara gruppera datan på det mest uppenbara sättet.

– Då är det väldigt lätt att du hittar svaren du själv letar efter och vill hitta. Ingen är immun mot förhastade slutsatser eller djupt sittande föreställningar om hur saker ligger till. Det är en stor utmaning för alla människor att gå utanför sina egna referensramar, men det krävs om du vill få ut något riktigt värdefullt av datan.

– I sig är data nämligen inte värt något, säger Nicke Rydgren, och rör det sig om stora mängder så kan mängden snabbt i stället bli ett hinder. Det är först efter det att datan är organiserad och korrekt tolkad som den ger värde. 

– Tyvärr har hjärnan ofta redan beslutat sig för de svar den vill hitta. Det är därför så pass många strategiska beslut i efterhand visar sig förbise stora skiften eller nya trender. Tecknen finns där, men man väljer att se de mönster man letar efter och det kan stå en dyrt, säger Nicke Rydgren.

Vägen till framgång i ditt analysarbete

Så hur kopplar du då bort dig från dina egna förutfattade meningar? Jo, genom att ställa rätt frågor innan du börjar leta efter svaren.

– Genom att titta på ditt företags mål, och omvandla det till prioriteringar och saker som behöver förändras, kan man ofta börja formulera frågor som faktiskt betyder något. Det är genom att tvinga sig själv att vara specifik, prioritera och ställa olika saker mot varandra som analyserna kan bli riktigt skarpa. Att ställa rätt fråga är dock inte heller helt lätt, eftersom även frågorna utgår från dig och dina befintliga tankemönster.

– Ofta är det just genom att formulera en bekväm fråga som hjärnan lurar oss att gå i samma hjulspår. Så du måste veta exakt vilken fråga du vill få besvarad och vara öppen för att svaren kanske inte är de du tror. Vägen till framgång i ditt analysarbete är alltså att förstå hur din hjärna fungerar och hur den försöker ta genvägar och dra förhastade eller förväntade slutsatser. Ofta behövs en strukturerad metod och bra motparter för att maximera värdet och skapa smart data. ■

4 vanliga misstag när du tolkar komplex data i stora mängder 

 

Att du hittar ett svar och nöjer dig med det. Omvärlden förändras ständigt och datan med den. Att luta sig mot smart data är ett pågående arbete.  

 

Att komma på svaret först och sedan leta efter det i datan. Att ha hypoteser är i sig inte dåligt, men att ha bestämt sig för svaret på förhand bör undvikas. Om du bara försöker bekräfta din hypotes så kommer du säkert att lyckas. Hjärnan tycker nämligen inte om att ha fel och få sin världsbild omkullkastad. Så en hypotes måste testas kritiskt för att resultatet ska vara värdefullt.

Att hitta korrelationer som inte har något direkt samband. Att antalet drunkningsolyckor ökar samtidigt som glassförsäljningen ökar innebär inte att glass är farligt. De är ju båda beroende av att det är varmt och soligt. – Här görs många misstag: Man hittar samband men struntar i att ta reda på om de är beroende av varandra eller av en gemensam tredje faktor. Att försäljningen går upp i samband med en reklamkampanj behöver inte innebära att det var reklamkampanjen som ledde till försäljningsökningen, säger Nicke Rydgren.

Att du gör jobbet ensam. Dra i stället din analys för en kollega som är neutral. Det är svårt att dra analysen ett extra varv med sig själv eftersom hjärnan snabbt och omedvetet börjar bekräfta sina egna slutsatser.

Bild: Gabriel Liljevall

Tidningen Brains


Läs även

Koppla greppet om dina risker »
Smart data är en guldgruva »  

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode