Menu
Kontakt & hjälp

Vanliga frågor för företag

I listan nedan hittar du de vanligaste företagsfrågorna.

Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta vår kundservice via vårt kontaktformulär eller på telefon 08-558 059 59.

Har du kreditfrågor kan du mejla kundservice via vårt kontaktformulär eller ringa på 08-519 01 350.

Vad innebär Bisnodes omorganisation?

Följande två fusioner har nu registrerats hos Bolagsverket:

1. Bisnode Marknad AB, org nr 556112-5625, har fusionerats och uppgått i Bisnode Information AB org nr 556436-3421. 

2. Bisnode Sverige AB, org nr 556457-3045, har fusionerats och uppgått i Bisnode Information AB, org nr 556436-3421.

Dessutom har Bisnode Information AB ändrat företagsnamn till Bisnode Sverige AB, org nr 556436-3421.

Om ni har frågor kontakta gärna legal.se@bisnode.com

Får vem som helst beställa en kreditupplysning på mitt företag?

Då det inte kärvs legitima behov för att beställa kreditupplysningar på företag eller näringsanknuten person får vem som helst beställa det. Läs mer på Datainspektionens hemsida

Går det ut en upplysningskopia till dem jag tar upplysningar på när jag söker i era tjänster?

Upplysningskopia går ut vid sökning på privatpersoner, i enskild firma och handels- och kommanditbolag i våra kreditupplysningstjänster. I övriga fall går ingen kopia ut.

Jag har problem att logga in, vad gör jag?

Mejla ditt ärende via vårt kontaktformulär och ange vilken tjänst du använder så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Vi behöver information om vårt företag i samband med en upphandling, hur går vi till väga?

Beställningsformulär för upplysning inför upphandling hittar du på www.soliditet.se. Beställning skickas till Kundservice som sedan levererar enligt önskemål. Pris visas i formuläret.

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning betyder att företaget eller personen inte har betalat sin skuld i tid. För att en obetald skuld ska bli en betalningsanmärkning måste den inlämnas till Kronofogden och fastställas. Kronofogden delger företaget eller personen skulden och meddelar ett utslag, skulden är därmed fastställd. Om en protest inkommer till Kronofogden överlämnas ärendet till tingsrätten för fortsatt hantering. Obetalda skatter och avgifter behöver inte delges, har skulden överlämnats till Kronofogden är skulden restförd och kreditupplysningsföretagen har noterat en betalningsanmärkning. En anmärkning kan betyda svårigheter att få kredit beviljad.

När slutar ni visa information om mitt avregistrerade bolag?

Det finns ingenting i kreditupplysningslagen som anger hur länge man får lagra information om företag. Bisnode har trots detta valt att införa rensningsregler som innebär att denna information kommer att gallras från våra register efter 5 år.

Vem har beställt kreditupplysning på mig?

På den upplysningskopia du har fått framgår vem som har beställt upplysningen. Det är alltid kreditgivaren (företaget) som avgör om en kredit ska beviljas eller inte. Kreditgivaren behöver inte ditt medgivande för att beställa en upplysning. Det krävs däremot ett legitimt skäl, giltig anledning, för att kunna beställa en upplysning på en privatperson. Legitimt skäl finns om du har ansökt om lån, köpt något på kredit, avbetalning eller liknande. Om du har fått ett meddelande via sms, brev eller e-post kan du logga in på www.minupplysning.se och få veta vem som har tagit kreditupplysningen på dig och vilken information de har fått.

Varför har jag fått en kreditupplysningskopia från Bisnode?

När en kreditupplysning beställs på en privatperson, enskild näringsidkare eller handels-/kommanditbolag måste Bisnode skicka ut information om vem som beställt kreditupplysningen och vilka uppgifter som har lämnats ut till beställaren. I det brev eller e-postmeddelande du fått finns en kod som du kan använda för att logga in på www.minupplysning.se och se upplysningskopian i digital form.

Jag vill beställa en kreditupplysning men är ännu inte kund hos Bisnode, hur gör jag då?

Vänligen kontakta kundservice så får du information om hur du går till väga.

Mitt företag är med i en upphandling och behöver en kreditupplysning, hur gör jag?

Vänligen kontakta kundservice så får du information om hur du går till väga.

Ratinglogotypen har slutat att visas på vår webbplats?

Din Ratinglogotyp slutar att visas med automatik om ditt företag skulle få rating B eller C. Vänligen kontakta kundservice för mer information; 
E-post: kredit.se@bisnode
Tel: 08-519 01 350. 

Varför kommer inte hela företagsnamnet med på ratinglogotypen för webb?

Väldigt långa företagsnamn får inte plats i en vanlig logotyp för webb. Med andra ord, det finns inte tillräckligt med bildutrymme för att all text ska få plats. Vi löser det genom att skicka dig logotyper med större yta för all text. Kontakta kundservice så hjälper vi dig med det; 

E-post: kredit.se@bisnode
Tel: 08-519 013 50

Jag saknar min leverans av nyligen beställd ratinglogotyp?

Ratinglogotyperna levereras via e-post som innehåller HTML kod. Det kan innebära att vissa e-postprogram sorterar din e-postleverans till skräppostkorgen. Om du saknar din leverans råder vi dig därför att i första hand titta i din skräppostkorg. Saknar du trots det din leverans, vänligen kontakta vår Kundservice igen via vårt kontaktformulär.

E-post: kredit.se@bisnode
Tel: 08-519 013 50

Vilket företagsnamn visas på ratinglogotypen?

Det företagsnamn som visas i ratinglogotypen för webb är det juridiska namnet, vilket är ett krav från vår tillsynsmyndighet Finansinspektionen. Inget annat namn kan därför synas på logotypen.

Hur får jag använda ratinglogotypen?
Vi tar idag ut en kostnad för att använda ratinglogotypen för ett företags egen räkning. Detta gör vi av flera skäl. Vi vill säkerställa att ratinglogotyperna skyddas genom en enhetlig logotyp för samtliga användare. Bibehålla känslan av kvalitet som kreditvärderingssymbolen står för med ett enhetligt utseende. Vi uppdaterar automatiskt ratinglogotypen för webb dagligen med aktuellt datum av kvalitetsskäl samt på grund av krav på oss från vår tillsynsmyndighet Finansinspektionen.
Vilka regler gäller för ett kreditupplysningsföretag?

Kreditupplysningsverksamhet ska bedrivas enligt reglerna i kreditupplysningslagen (1973:1173). Lagen innehåller ett antal bestämmelser till skydd för den personliga integriteten. Samtidigt är lagen avsedd att bidra till en effektivt fungerande kreditupplysningsverksamhet. För att få bedriva sådan verksamhet krävs vanligtvis tillstånd av Datainspektionen. Tillstånd får förenas med särskilda villkor för hur verksamheten ska bedrivas samt vilka uppgifter som får behandlas. Datainspektionen utövar tillsyn över kreditupplysningsverksamheten.

Vissa undantag från lagen gäller för verksamhet som istället omfattas av reglerna i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen (grundlagar). I kreditupplysningslagen finns bland annat bestämmelser om betalningsförsummelse (betalningsanmärkning), när upplysning får lämnas ut, upplysningskopia, gallring och rättelse. Med betalningsförsummelse avses uppgift som har blivit fastställd av myndighet eller domstol.

För att få lämna ut en kreditupplysning om en privatperson krävs ett så kallat legitimt behov. Med det avses att den personen som man gör en upplysning på har sökt kredit eller motsvarande och ger därför kreditgivaren rätt att ta en kreditupplysning personen i fråga. När en kreditupplysning har lämnats ut ska det skickas en kopia på upplysningen till den omfrågade personen. Kopian ska ange vem som har beställt upplysningen samt den information som lämnats ut. Uppgifter om privatpersoner gallras efter utgången av det tredje året när uppgifter registrerades. Betalningsanmärkningar gallras senast efter tre år. Kreditupplysningsföretag ska rätta, komplettera eller ta bort uppgifter som är oriktiga eller missvisande.

Vilka källor använder Bisnode?

Läs mer om våra källor här.

Hur ändrar jag felaktiga uppgifter om mitt företag i Bisnodes register?

Bisnode köper företagsinformation från bland annat Statistiska Centralbyrån (SCB). Om de felaktiga uppgifterna gäller företagets branschtillhörighet, adress eller telefonnummer ber vi dig kontakta SCB. Övrig information inhämtas från Skatteverket, Bolagsverket, tingsrätter och Kronofogden. Utförlig lista finns under våra källor.

Vilka fastighetsuppgifter registrerar Bisnode?
Bisnode inhämtar fastighetsuppgifter från två källor. Fastighetsinnehav enligt senaste taxeringen levereras en gång per år från Skatteverket och visar den taxerade ägaren vid en viss tidpunkt. Aktuellt fastighetsinnehav uppdateras dagligen av Lantmäteriet och visar ditt fastighetsinnehav per dagens datum. Det är vår kund som avgör vilken information de vill ta del av, därför kan det vara olika uppgifterna på de upplysningskopior som skickas till dig.
Vad är D&B D-U-N-S® Number?
D&B D-U-N-S® Number är ett registrerat varumärke som ägs och kontrolleras av Dun & Bradstreet International.
Hur beräknas Bisnodes nyckeltal?

Titta i vår manual för boksluts- och nyckeltalsinformation.

Vilka anpassningar till kreditupplysningslagen (KuL) finns i Bisnodes kreditprodukter?

Business Monitor
Vid nyupplägg och när en händelse registreras i bevakningsportföljen skickas en upplysningskopia till:

 • enskilda näringsidkare
 • handelsbolagkommanditbolag.

Decision Support 
I samband med kreditbeslutet skickas en upplysningskopia till:

 • privatpersoner
 • enskilda näringsidkare
 • handelsbolag
 • kommanditbolag.

I de fall beslutet enligt regelverket inkluderar extra information om styrelsemedlemmar i aktiebolag, skickas en upplysningskopia till de berörda styrelsemedlemmarna.

Kreditupplysningar 
En upplysningskopia skickas ut till privatpersoner, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. För småbolag (aktiebolag med < 10 anställda och balansomslutning < 24 MSEK) går det ut en upplysningkopia till styrelsemedlemmarna vid Standard Extra (upplysning med intressentinformation).

Följande kreditupplysningar genererar upplysningskopia för ovan nämnda företagsformer: 

 • standard (Företag)
 • standard Extra (Företag)
 • medium (Företag)
 • rating (Företag)
 • fakta (Företag)
 • betalningshistorik (Företag)
 • smart (Företag & Person)
 • anmärkningskontroll (Företag & Person)
 • fastighetsförteckning (Företag & Person)
 • fastighetsinformation (Företag & Person)
 • fastighet ägarförteckning (Företag & Person)
 • konsumentupplysning (Person)
 • företrädarupplysning (Person).

Följande kreditupplysningar genererar upplysningskopia för ovan nämnda företagsformer: 

 • nyckeltal & bokslut (Företag)
 • scannade bokslut (Företag)
 • koncernårsredovisning (Företag)
 • företag Bas (Företag)
 • konsument Bas (Person)
 • företagsengagemang (Person).
Jag har blivit utsatt för bedrägeri eller försök till bedrägeri, vad gör jag?

För att en bedrägerispärr ska registreras av Bisnode måste företaget ha blivit utsatta för bedrägeri eller försök till bedrägeri.
Begäran om spärr på företaget görs via telefon, e-post eller brev till Bisnode Kredit.
Under den tid som företaget har en bedrägerispärr registrerad är det inte möjligt för våra kunder att hämta någon information om företaget vilket innebär att det blir svårt att exempelvis teckna nya avtal, krediter och liknande. För att en bedrägerispärr ska ligga kvar i våra register tills vidare måste en polisanmälan rörande bedrägeri eller försök till bedrägeri på företaget skickas till oss.

Hur avslutar jag mina avtal med er?

Om du vill avsluta dina avtal med oss hjälper vår kundservice dig med detta. Mejla ditt ärende till oss på kundservice@bisnode.com så återkommer vi till dig när allt är avslutat.

Varför har ni en automatisk förlängning av avtal om man inte säger upp det tre månader i förväg?

Självklart tar vi till oss dina synpunkter. Återkom gärna till oss med ditt organisationsnummer så kan vi se över hur ditt avtal ser ut. Du kan mejla till oss via vårt kontaktformulär.

Varför har jag fått ett inkassokrav på en faktura jag redan betalat?

Vi ber om ursäkt för att du har fått ett inkassokrav för en faktura som redan är betalad. Du kan såklart bortse från brevet om du redan betalat fakturan. Om vi får ditt organisationsnummer kan vi notera den felaktiga påminnelsen i våra system. Du kan mejla oss via vårt kontaktformulär så hjälper vi dig. Detta påverkar inte ratingen på ditt företag.

Hur spärrar jag mig från att bli kontaktad av Bisnode?

Inom Bisnode har vi många olika typer av tjänster och vi finns tillgängliga för alla typer av företagskunder. Om du inte vill att vi hör av oss till dig igen behöver vi veta ditt organisationsnummer. Återkom till oss på info@bisnode.com. Du kan även anmäla dig på www.nixtelefon.org om du inte vill bli kontaktad av andra företag.

Ni har fel uppgifter om mitt företag, var tar ni dem ifrån?

Vi har en mängd företagsuppgifter som hämtas från flertalet olika källor. För att vi ska kunna besvara din frågar behöver vi vet vilken/vilka uppgifter som är felaktiga.

Vänligen kontakta kundservice via vårt kontaktfomulär så får du mer information.

Den webbplats jag brukade besöka finns inte längre och jag saknar information därifrån. Vad gör jag?

Mejla din fråga via vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig så snart som möjligt. Du kan också ringa vår växel på tel: 08- 55805959. Är du redan kund hos Bisnode anger du även vilka tjänster eller produkter frågan avser samt eventuell tidigare kontaktperson.

Hur fungerar ert kreditvärderingssystem?

Information om vårt kreditvärderingssystem hittar du här.

Hur ändrar jag felaktiga uppgifter om mitt företag?

Vi köper företagsinformation från många källor. Om de felaktiga uppgifterna gäller företagets adress, telefonnummer eller SNI-kod är det i allmänhet Skatteverket du ska kontakta. Övrig information hämtas från SCB, Bolagsverket, Kronofogden, tingsrätter och flera andra källor. Är du osäker på vart du ska vända dig kan du kontakta vår kundtjänst.

Varför kan jag ha olika kreditvärdighet hos olika kreditupplysningsbolag?

De olika kreditupplysningsbolagen använder olika statistiska modeller för att beräkna kreditvärdighet, därför kan resultaten bli olika. Läs mer om vårt kreditvärderingssystem.

Jag hittar inte svaret på min fråga, vad gör jag då?

Mejla din fråga via vårt kontaktformulär och ange ditt ärende. Är du redan kund hos Bisnode anger du även vilka tjänster eller produkter frågan avser.

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode