Dit is wat je kunt doen

Uw rechten zijn uitgebreid. Onze verplichtingen zijn zwaarder.

1. Recht op inzage

U heeft het recht om te weten wanneer uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. U dient op de hoogte te worden gesteld wanneer uw gegevens voor het eerst verzameld of gebruikt worden. U heeft ook een permanent recht op inzage, wat betekent dat u op elk gewenst moment informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt opvragen. Wij zullen u ook informeren over de categorieën ontvangers met wie wij uw gegevens hebben gedeeld.

Tevens kan u in bepaalde gevallen, zoals bijvoorbeeld bij een inbreuk op de gegevensbescherming (of gelijkaardig) verwachten dat u hierover specifieke informatie van ons ontvangt.

De informatie die wij u verstrekken is gratis en wordt schriftelijk of elektronisch verstrekt. Het is onze plicht om uit te leggen waarom wij uw gegevens verwerken en op welke wettelijke basis.

2. Recht op correctie

U heeft het recht om ons te vragen alle onjuiste informatie over u te corrigeren. U heeft ook het recht om ontbrekende gegevens die voor ons relevant zijn toe te voegen. Wij zijn verantwoordelijk voor het correct en actueel houden van de gegevens.

3. Recht op gegevensverwijdering

U heeft het recht om te verzoeken dat uw gegevens volledig uit onze database worden verwijderd in de onderstaande gevallen:

  • De Gegevens zijn niet langer nodig voor ons doel
  • U heeft de toestemming voor de verwerking van de gegevens ingetrokken.
  • Uw gegevens worden gebruikt in direct marketing en u heeft hier bezwaar tegen.
  • Uw gegevens worden onwettelijk gebruikt
  • Het wissen van gegevens is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Als u verzoekt om uw gegevens te verwijderen, moeten wij; indien van toepassing, de ontvangers van deze gegevens, hiervan op de hoogte stellen. U heeft ook het recht om te weten met wie wij uw gegevens hebben gedeeld.

Er zijn enkele uitzonderingen op het recht op gegevenswissing en het recht om anderen te informeren: wanneer het belangrijk is om andere fundamentele rechten te beschermen, zoals de vrijheid van meningsuiting, om aan een wettelijke verplichting te voldoen, om een taak uit te voeren in het kader van het algemeen belang of in de uitoefening van gezag.

4. Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden wordt beperkt.

Het recht op beperking geldt bijvoorbeeld wanneer u vindt dat uw gegevens onjuist zijn en u ons gevraagd heeft deze te corrigeren. In dergelijke gevallen heeft u het recht om ons te verzoeken de gegevens niet te verwerken terwijl de kwaliteit ervan wordt gecontroleerd. 

Wanneer de gegevens zijn gecorrigeerd en gevalideerd, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en kan de beperking worden opgeheven.

5. Recht op gegevensportabiliteit

In bepaalde situaties zijn uw gegevens rechtstreeks door u verstrekt. Voor dit soort gegevens heeft u het recht om deze gegevens uit onze databases over te dragen. Bij Bisnode zamelen wij maar zeer zelden gegevens rechtstreeks in van u.

6. Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking. Als u dit doet, mogen wij uw gegevens niet verwerken, tenzij dit nodig is om redenen zoals rechtsvorderingen of taken van algemeen belang.

U heeft altijd het recht om te weten of uw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing. U kunt hiertegen te allen tijde bezwaar maken.

7. Geautomatiseerde besluitvormig, inclusief profilering

U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens niet gebruikt worden voor geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering. Het is belangrijk om te weten dat - hoewel Bisnode oplossingen levert voor geautomatiseerde besluitvorming - het steeds onze klanten en dus de gebruikers van de oplossingen (en niet Bisnode) zijn die de daadwerkelijke beslissingen nemen.

Zo kan bijvoorbeeld geautomatiseerd worden besloten om een online kredietaanvraag of een sollicitatie zonder persoonlijk contact af te wijzen.

Geautomatiseerde beslissingen kunnen worden toegestaan als dit nodig is om een overeenkomst tussen u en een bedrijf (onze klanten) na te komen.

Geautomatiseerde beslissingen kunnen worden genomen met of zonder profilering. Profilering kan worden gebruikt zonder dat dit leidt tot een geautomatiseerde beslissing. Profilering verwijst naar elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met als doel het verstrekken van informatie over persoonlijke kenmerken. Het doel is het analyseren of voorspellen van iemands werkprestaties, betrouwbaarheid, gedrag, woonplaats of beweging.

8. Klachten

Als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken, heeft u het recht om ook een klacht in te dienen bij uw Nationale Gegevensbeschermingsautoriteit (DPA).

De Gegevensbeschermingsautoriteit zal uw klacht ontvangen en onderzoeken wat er in de volgende stap moet gebeuren. Als er toezicht wordt ingesteld, wordt u binnen drie maanden op de hoogte gesteld. Indien u binnen deze termijn geen kennisgeving ontvangt, kunt u zich tot de rechter wenden om een antwoord te vragen.

Overeenkomstig de AVG wordt uw verzoek behandeld binnen de 30 dagen na ontvangst van de nodige informatie. Als uw aanvraag complex is, kan deze termijn met maximaal twee maanden worden verlengd, maar wij zullen u daarvan vooraf informeren.