Menu
AAA-ratingsystem

-For kredittvurdering av norske foretak

Bisnodes anerkjente AAA-ratingsystem er et
kunnskapsbasert ekspertsystem som er laget for å
få en enhetlig kredittvurdering av norske foretak.

Systemet benyttes i dag av en lang rekke banker og
finansinstitusjoner, statlige og kommunale etater og
foretak, store industrikonsern, foruten store deler av
næringslivet forøvrig.

Ved hjelp av ratingmodellen blir foretak med følgende
selskapsformer ratet: Allment aksjeselskap (ASA),
privat aksjeselskap (AS), enkeltpersonforetak (ENK),
begrenset ansvar (BA), samvirkeforetak (SA), forening,
lag og innretning (FLI) samt norsk avdeling av utenlandsk
foretak (NUF).

Ratingsystemet er meget dynamisk og viser til enhver
tid en nykalkulert rating ved et onlinesøk. Dette innebærer
at ratingen på et foretak kan endres i løpet av
en dag, dersom ny informasjon blir registrert. En rating
fra vårt online system er derfor alltid ”ferskvare”.

Ratingkoden blir bestemt på grunnlag av bedømmelsen
på de 4 delområdene:
*Grunnfakta
*Eier/juridisk
*Økonomi
*Betalingserfaring
Under disse ligger det et beslutningstre med ca 2500
regler. Modellen foretar en omfattende analyse av
regnskapene, hvor det fokuseres på lønnsomhet, likviditet
og finansiering.

Minimumskrav for å oppnå AAA- og AA-rating
Vi har i ratingmodellen lagt inn absolutte minimumskrav
for å oppnå en AAA eller AA rating.

Et foretak som er kvalifisert til å få en AAA-rating må
ha en omsetning på mer enn kr. 1 mill. og mer enn
kr 200.000 i egenkapital, mens et foretak som skal
oppnå en AA-rating må ha en omsetning på mer enn
kr 500.000 og mer enn kr 100.000 i egenkapital. Lav
omsetning kan kompenseres ved ekstra høy egenkapital,
hhv kr 10 mill. for AA og kr 20 mill. for AAA.

Kjennetegn for foretak innenfor de enkelte
ratingkodene:
Ratingkoden blir bestemt ut i fra kombinasjonen av
de fire delbedømmelsene. Det er mange ulike kombinasjoner som fører til den enkelte ratingkoden. Vi vil her forsøke å gi en kort beskrivelse av hvordan et gjennomsnittsforetak
med de enkelte ratingkodene kan se ut.

Dette foretaket har en sterk økonomi, er veletablert og
det er ikke registrert betalingsanmerkninger av betydning
eller revisoranmerkninger på foretaket. Enkeltpersonforetak
kan ikke få AAA.

Kjennetegnet ved et foretak med AA-rating er et
veletablert foretak med en god eller tilfredsstillende
økonomi. Det er ikke notert negativ informasjon av
betydning på foretaket.

Et A-ratet foretak har normalt en noe svak økonomi,
men kan fortsatt betraktes som et kredittverdig foretak.
Det er registrert ingen eller kun uvesentlig negativ
informasjon på foretaket.

AN
Dette er et nyetablert foretak 0-2 år, hvor det ennå
ikke er kommet inn noe regnskap. Det er ikke registrert
betalingsmislighold på foretaket og det er ingen
negative anmerkninger på daglig leder eller styreformann.

Ingen Rating
På dette foretaket er det ofte registrert kreditorvarsler
eller andre aktuelle hendelser som er av vesentlig
betydning for den videre drift av foretaket. Det kan
også mangle vesentlig informasjon på foretaket, som
gjør at vi ikke er i stand til å foreta en kvalifisert vurdering
av foretakets kredittverdighet.

B
Et B-ratet foretak har en svak eller dårlig økonomi.
Man har gjerne drevet med underskudd og egenkapitalen
er delvis eller helt tapt. Det er ikke notert
negativ informasjon i form av betalingsanmerkninger.

C
Dette foretaket har en svak eller dårlig økonomi og
det er registrert alvorlige betalingsanmerkninger. Det
kan også være et nyetablert foretak uten regnskap, men hvor det er registrert negativ informasjon på foretaket, daglig leder eller styreformann.

Det finnes mange unntak fra denne oppstillingen,
men de mest vanlige forholdene er blitt beskrevet. For
eksempel kan foretak med akutte økonomiske problemer
ha en tilfredsstillende økonomi på bakgrunn av siste
års regnskap, men nye betalingsanmerkninger kan
medføre at ratingen blir satt ned til B eller C.

Foretak med et dårlig regnskap vil ikke automatisk få
en bedre rating dersom ny kapital blir skutt inn. Dette
vil først få sin innvirkning ved innregistreringen av
neste års regnskap, hvor den nye kapitalen er bokført.

Tilsvarende systemer finnes også hos våre søsterselskaper
i Sverige, Danmark og Finland. Et felles
nordisk ratingsystem er tilgjengelig på Internett.

VISSTE DU AT: 79% av de som går konkurs hadde
en ikke kredittverdig rating allerede ett år før
konkurs. På konkurstidspunktet er det hele 94 %
som er ratet ikke kredittverdig.

Les mer her:

Spørsmål?
Ta kontakt
Kundeservice Bisnode
Kundeservice Bisnode

Kundeservice Bedrift
22 45 93 34
22 45 90 00
Ksb.no@bisnode.com

Kontakt meg
Takk for din henvendelse!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode