Menu
Markedsrapport

Hva kjennetegner dine kunder?

Systematisert, faktabasert innsikt om kundene er et fundament for gode beslutninger. Bisnode Analytics har en metodisk kompetanse og data som bedrifter selv ofte ikke har ressurser til å systematisere i sin egen organisasjon. Vi foredler kundedata til utgangspunkt for lønnsomme aktiviteter.

Verktøy og erfaring

Kunde- og erfaringsdata inneholder mye kunnskap. Vi har verktøy og erfaring med å strukturere og tilrettelegge store og komplekse datamengder, samt en glødende interesse for å berike disse dataene med tilleggsinformasjon for å avdekke mønstre. 

Eksempler på spørsmål: 

• Hvilke type kunder kjøper hvilke type produkter? 
• Er dine mest lønnsomme kunder småbarnsfedre med tre barn?
• Estimert årsinntekt mellom 550 000 og 700 000 kroner? 
• Bil nyere enn 5 år av typen stasjonsvogn? 
• Bolig over 170 kvm med garasje? 
• Alder mellom 33 og 37 år? 
• Eier fritidsbolig? • Leser nettavis fremfor papiravis? 

Over 2000 variabler

I tillegg til demografiske data som f.eks. kjønn, alder, bosted, boligtype, adresse, grunnkrets, kommune og fylke – har vi mer enn 200 statistiske variabler vi kan benytte for å beskrive dine kunder. 

Hva særpreger dine kunder?

Gode beslutninger har utspring i gode, faktabaserte beslutningsgrunnlag. Mange baserer forretningsbeslutninger på en kombinasjon av utvalgte kundeerfaringer, ønsket kundemålbilde, konkurrerende virksomheter eller annet. Vår innfallsvinkel er en metodisk tilnærming til hvilke karakteristika som er fremtredende for dine kunder. 

SAS Institute

 Vi benytter SAS Institute som plattform for våre oppdrag. Konfidensialitet, profesjonalitet og etterrettelighet er en selvfølge.

 Ikke fast ajourhold?

For kunder uten fast ajourhold av kundebasen vil vi primært søke å påføre tilleggsdata på kundebasen gjennom en vask av kundedata, og deretter avdekke fremtredende kjennetegn ved kundebasen, sammenlignet med det totale universet av forekomster i våre rikholdige databaser for konsumenter og næringsliv i Norge. 

Fast ajourhold?

For kunder med fast ajourhold mot Match:IT i Bisnode Marked, kan vi med oppdragsgivers tillatelse enkelt få tilgang til kundedata.Vi kan da avdekke hvordan kundemassen fordeler seg i forhold til populasjonen, og de mest utslagsgivende kjennetegnene kan trekkes frem. Dette kan være demografiske variabler som kjønn, alder, bosted, husholdningstype, estimert inntekt/formue/gjeldsbyrde. Innen B2B kan det være beliggenhet, foretaksform, antall ansatte i foretaket, selskapets alder, rating, nøkkeltall, regnskapstall, konsernstruktur og eierforhold/aksjonærer. 

Under- eller overrepresentasjon

De funnene vi avdekker vil presenteres i form av under- eller overrepresentasjon, der 100 er nøytralt/nullpunkt. Dvs. at en indeks på 120 vil være en signifikant overrepresentasjon, forutsatt at det er tilstrekkelig antall kunder i kundesegmentet. Etter profilering/kjennetegn vil vi, der det finnes et potensial og muligheter for ytterligere analyser, informere kunden om hvilke videreutviklingsmuligheter vi anbefaler å gå videre med. Dette kan eksempelvis være ytterligere segmentering basert på produktgrupper/produkter og lønnsomhet. 

Return on Insight

Bisnode Analytics ønsker å sikre en sunn kommersiell utvikling ved å levere best mulig grunnlag for lønnsomme beslutninger til våre kunder. Vårt mantra er Return On Insight. Vi skal senke dine kostnader, øke dine marginer/lønnsomhet og/eller sikre deg relevant innsikt for å ta kommersielle beslutninger.

 

Kari Mette Almskog
Kari Mette Almskog

Direktør forretningsutvikling
90 19 18 18
22 45 90 00
kari-mette.almskog@bisnode.com

Kontakt meg
Takk for din henvendelse!

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode