Menu
Tilbake
Scoring

Hva er scoring?

Scoring er en beregningsmodell som benyttes av en rekke kredittgivere for raskere og enklere å fatte en beslutning om hvem som skal få innvilget kreditt.

BRUK AV SCORE FOR KREDITTVURDERING

Scoring er en måte å beregne kredittrisiko på som etter hvert benyttes av svært mange kredittgivere for raskere og enklere å fatte en beslutning om hvem som skal få innvilget kreditt. Modellen beregner en statistisk risiko for at en person skal pådra seg en betalingsanmerkning i løpet av de neste 12 måneder. Beregning av score foretas ved at vi har gjort en analyse av historisk informasjon om alle kredittaktive personer for å finne kjennetegn både ved de personer som har pådratt seg betalings­anmerkninger og de som ikke har pådratt seg betalingsanmerkninger. Modellen sier i utgangspunktet ikke noe om deg som person, men om den statistiske risikoen for å pådra seg betalingsanmerkninger for en person i samme aldersgruppe og med de samme kjennetegn som deg. Lav scoreverdi indikerer større risiko for at en person skal pådra seg en betalingsanmerkning i fremtiden, mens høy score indikerer lav risiko. 

En scoremodell er gjenstand for løpende testing for å sikre at modellen hele tiden skiller best mulig mellom statistisk gode og dårlige betalere. Flere av våre kunder gjør også tester på sine egne kundeporteføljer for å verifisere at den modellen som benyttes virker best mulig for egne kunder.

Det er ikke uvanlig at grensen for hvilke kunder som gis avslag/godkjent varierer mellom de ulike kredittgiverne. Dette skyldes varierende kredittpolicy, eller hvor høy kredittrisiko man ønsker å påta seg. Enkelte av våre kunder har i tillegg lagt til egne krav for at en person skal få godkjent som beslutning. Man kan derfor få avslag basert på en kundes egne krav selv om man har en god score.

I mange tilfeller er den scoren som beregnes av Bisnode bare en del av den vurderingen kredittgiver gjør av deg. Skulle du ha et tidligere kundeforhold til kredittgiver, vil de erfaringer kredittgiver har fra dette kundeforholdet oftest tillegges størst vekt. Da vil som regel overtrekk av konti, sene innbetalinger av regninger og lignende innvirke negativt på en vurdering.

Ettersom score er en matematisk beregnet modell basert på statistisk informasjon er det ikke mulig å endre den scoreverdi som fremkommer på annen måte enn ved å korrigere eventuell feilaktig registrert informasjon.

Intet forhold alene vil medføre at du får en lav score. Det er kombinasjonen av all informasjon vi har om deg som avgjør hvilken score du får. Her finnes det et unntak. Har du en alvorlig betalingsanmerkning som insolvens eller gjeldsordning kan vi ikke anbefale kredittinstitusjoner å gi deg kreditt.

Har du aktive betalingsanmerkninger, det vil si inkassokrav eller lignende som ikke er innfridd vil dette påvirke din score negativt. De færreste kredittgivere ønsker å gi kreditt til personer som allerede har krav som er sendt til inkasso. I tillegg ønsker man ikke å utsette sine kunder for større økonomiske forpliktelser enn de kan klare. Risikoen for at man ikke kan møte sine økonomiske forpliktelser øker kraftig når man først har fått en betalingsanmerkning, og kredittgivere ønsker derfor normalt at man først har gjort opp sine tidligere forpliktelser før de gir ny kreditt.

En scoremodell benytter seg blant annet av tilgjengelige offentlige data om din personlige økonomi. I dette ligger informasjon om inntekt og formue slik den fremkommer av likningen. Den alminnelige inntekt som fremkommer av likningen er et nettobeløp hvor fradragsberettigede utgifter og annet er trukket fra bruttobeløpet, og den alminnelige inntekten vil derfor avvike fra din bruttoinntekt. Bruttoinntekten er ikke offentlig tilgjengelig informasjon og kan derfor ikke benyttes i modellen selv om vi blir gjort kjent med beløpet.

Store svingninger i inntekten indikerer statistisk sett at det ikke er stabilitet i økonomien. Mange personer påtar seg økonomiske forpliktelser ut fra hva man til en hver tid har av inntekter. Dette kan føre til at man får problemer dersom inntekten varierer, og man har påtatt seg økonomiske forpliktelser i forhold til en høyere inntekt.

Skatteklasse har i våre analyser vist seg å ha noe betydning for hvem som pådrar seg betalingsanmerkning. Våre analyser viser at det er forskjell på om en person står i skatteklasse 1E, som normalt betyr at man er gift, eller om man står i en annen skatteklasse, som normalt innebærer at man er alene om inntekten og i tillegg kan ha et forsørgeransvar. Dette har naturlige forklaringer og henger sammen med at kostnadsbildet for en som er alene som regel er høyere enn for den enkelte person som er gift.

Scoremodellen tar også hensyn til opplysninger om næringsinteresser du måtte ha. Våre analyser har vist at personer som er innehaver av et enkeltpersonforetak, eller er deltaker i et ansvarlig foretak (eks. ANS, DA) oftere enn andre pådrar seg betalingsanmerkninger. Tilknytning til slike selskapsformer vil derfor gjøre at man taper noen poeng i scoreberegningen. I tillegg vil din score påvirkes negativt dersom du har en sentral rolle i andre selskapsformer hvor det foretaket du er med i er gått konkurs eller har betalingsanmerkninger.

I en scoremodell med maksimum scoreverdi på 100 vil som regel scoreverdier over 19 alltid godkjennes hos våre kunder, men svært mange av våre kunder har valgt kun å gi avslag til personer med score 10 og lavere. En tilfeldig valgt person med score 19 har ca. 3,5 prosent sannsynlighet for å få en betalingsanmerkning i løpet av de neste 12 månedene. Med andre ord er det 96,5 prosent sannsynlighet for at man forblir uten betalingsanmerkning i samme periode. Med unntak for de aller laveste scoreverdiene er det innenfor hver scoreverdi en overvekt av personer som ikke kommer til å få en betalingsanmerkning i de neste 12 måneder.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Innsyn egenopplysning
Innsyn egenopplysning

Telefontid: 9-11 og 12-13
22 45 93 40
Ksp.no@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode